Danuta Haremska

24221

Haremska, Danuta. Horisontale-betraktninger IV. Pastell. 44 x 60 cm. 5 500,-

 

24220

Haremska, Danuta. Horisontale-betraktninger-III. Pastell. 44 x 60 cm. 5 500,-