Pressemelding

Ibrahim El-Salahi: Pain Relief Drawings

June 8, 2022

I perioden 18. juni - 31. juli presenterer Tegnerforbundet den første separatutstillingen med Ibrahim El-Salahi i Norge. El-Salahi (født 1930 i Omdurman i Sudan) er en sentral aktør innenfor afrikansk modernisme. Utstillingen er et samarbeid med The Drawing Center i New York der utstillingen vises senere i år, og består av 89 tegninger fra serien Pain Relief Drawings. Utstillingen er kuratert av Laura Hoptman, direktør ved The Drawing Center i New York. Til utstillingen har Tegnerforbundet invitert den oslobaserte norsk-sudanesiske kunstneren Ahmed Umar (født 1988) til å bidra med nye tegninger. Koblingen mellom El-Salahis og Umars verk skaper en dialog mellom to generasjoner fra samme land.

Mellom islamsk kunsthistorie og vestlig modernisme

Ibrahim El-Salahis verk er forankret både i etterkrigstidens europeiske modernisme og i tradisjoner fra afrikansk og islamsk kunsthistorie. Inspirert av arabisk kalligrafi, så vel som surrealistisk figurasjon og geometrisk abstraksjon, skapte El-Salahi et særegent billedspråk som han oftest uttrykker i tegning. Hans stil overskrider geografiske og kulturelle grenser og har inspirert kunstnere i Sudan og andre steder i Afrika i generasjoner.

Pain Relief Drawings

Fra 2016 skapte El-Salahi en serie bestående av hundrevis av små tegninger som han kaller Pain Relief Drawings. Han begynte på serien da ryggsmerter reduserte bevegeligheten hans, og han ble avhengig av smertestillende medisiner. Diagnostisert med Parkinsons sykdom ble hans bevegelse ytterligere innskrenket, og resulterte i et høyere inntak av reseptbelagte legemidler. Disse medisinpakningene fungerer som underlag for tegningene i serien hvorav 89 stykker vises i Tegnerforbundet.

Serien refererer til tegninger som El-Salahi lagde i 1975 da han tilbrakte seks måneder i fengsel i Khartoum, Sudan, for politiske forbrytelser som aldri ble redegjort for ham. Med en smuglet blyantstump tegnet han på små lapper som han rev fra innpakningen på leveranser med mat medfanger fikk tilsendt. På grunn av begrensningene i størrelse og tid til å lage disse tegningene, mestret El-Salahi en komposisjonsteknikk der han startet fra et lite, sentralt punkt – noe han har beskrevet som en kjerne – og derfra arbeidet seg utover. I Pain Relief - serien bruker han en lignende teknikk. Med fengselstegningene i tankene har El-Salahi sagt at han anser hver Pain Relief Drawing for å være en slags kjerne i seg selv. "Det er opprinnelsen; det er det viktigste," forklarer han, med henvisning til de nye verkene.

Denne tankegangen går som en rød tråd gjennom El-Salahis kunstnerskap som preges av en personlig sammenheng mellom det å lage kunst, og bønn, som om det å lage bærer med seg en åndelig kraft til å trøste, og kanskje til og med helbrede.

Ibrahim El-Salahi: Biografi

Ibrahim El-Salahi er en markant skikkelse i kunstverden. På 50-tallet var han en av grunnleggerne av Khartoum-skolen, en ledende kunstnergruppe som representerte modernismens oppblomstring i den islamske verden. Siden 60-tallet ble verkene hans vist på renommerte institusjoner over hele verden, blant annet The British Museum, London; MASP, São Paulo; Institut du Monde Arab, Paris og Museum of Modern Art, New York. Hans nyeste separatutstillinger inkluderer retrospektive visninger ved Ashmolean Museum, Oxford (2018) og Tate Modern, London (2013). Sistnevnte utgjorde den første retrospektive utstillingen på museet av en afrikansk kunstner.

El-Salahis arbeider er å finne i offentlige samlinger over hele verden, inkludert National Gallery of Victoria, Sydney; The National Gallery, Berlin; British Museum; Tate; Guggenheim-museet; The Art Institute of Chicago; Metropolitan Museum of Art; The Museum of Modern Art, New York, og Smithsonian Institution, for å nevne et utvalg.

Ibrahim El-Salahi er bosatt i Oxford, Storbritannia. 


To generasjoner møtes

I utstillingsperioden viser den norsk-sudanesiske kunstneren Ahmed Umar nye tegninger som står i dialog med El-Salahis verk, i galleriets prosjektrom. Ibrahim El-Salahi er en inspirator for Umar og har vært viktig for hans kunstnerskap.

I utstillingen viser Ahmed Umar verket Ruqyah رُقيَة : Invocation hvor han tar opp smertelindring fra et tradisjonelt perspektiv. Arbeidet er en installasjon av bønnevers som anses å ha lindrende eller helbredende egenskaper på åndelige, psykologiske eller fysiske smerter.

I islamsk tradisjon er Ruqyah en praksis utført og anerkjent av profeten. Dette innebærer å deklamere vers fra Koranen eller hengiven bønn til Allah, med formål om å kurere sin egen eller andres lidelse. Ruqyah antas å helbrede en lang rekke smerter: hodepine, det onde øye, depresjon... og til og med kreft! Appellen utføres av en muslim som har gjennomgått et renselsritual, mens han legger sin høyre hånd på det plagede området, og hvis ikke det er mulig, på personens panne. Både personen som utfører påkallelsen og den som lider må tro at helbredelse kommer fra Allah, ikke fra personen som påkaller det, og heller ikke fra deklamasjonen i seg selv.

_

Bilde: Ibrahim El-Salahi, Pain Relief Drawing, 2016–2018. Penn og tusj på baksiden av en medisinpakning.© Ibrahim El-Salahi. Courtesy of Vigo Gallery. All rights reserved, ARS, NY 2022.

//

Between June 18th and July 31st, The Norwegian Drawing Association presents Ibrahim El-Salahi's first solo exhibition in Norway. El-Salahi (b. 1930, Omdurman, Sudan) is a key figure in African modernism. This exhibition is produced in collaboration with TheDrawing Center in New York, where it will be shown later this year, and consists of 89 drawings from the series Pain Relief Drawings. The exhibition is curated by Laura Hoptman, director of The Drawing Center in New York. For the exhibition Tegnerforbundet has invited the Norwegian-Sudanese artist Ahmed Umar (b. 1988) to contribute with new drawings. El-Salahi's and Umar's works create a dialogue between two generations from the same country.

 

Between Islamic art history and Western modernism

El-Salahi's work is rooted in the modernism of post-war Europe and in traditions from African andIslamic art history. Inspired by Arabic calligraphy, surrealistic figuration and geometric abstraction, El-Salahi`s distinctive pictorial language is most often expressed through drawing. His style transcends geographical and cultural borders and has inspired artists in Sudan and elsewhere in Africa for generations.

 

Pain Relief Drawings

Since 2016, El-Salahi has created a series of works consisting of hundreds of small drawings that he calls Pain Relief Drawings. He started the series when back pain reduced his mobility, making him reliant on painkillers. After his diagnosis with Parkinson's disease, his movement became further restricted, resulting in an even higher intake of prescription drugs.These medicine packages serve as the canvas for the drawings in the series.

The series invokes drawings made by El-Salahi in 1975, during a six month prison stay in Khartoum,Sudan for political crimes that were never substantiated. With a smuggled pencil, he drew on fragments of paper torn from the packaging of food deliveries received by his fellow prisoners. Due to limitations of size and time to make these drawings, El-Salahi mastered a compositional technique in which he started from a small, central point - described by the artist as a nucleus - from where he worked his way outward. The Pain Relief series is made using a similar technique. With the prison drawings in mind, El-Salahi has said that he considers every Pain Relief Drawing to be a kind of nucleus in itself. "It's the origin; that's the main thing," he explains, referring to his new works.

This way of thinking isa common factor throughout El-Salahi's art practice, characterized by a personal connection between making art and prayer, as if the act of making carries with it a spiritual power to comfort, perhaps even heal.

 

Ibrahim El-Salahi: Biography

Ibrahim El-Salahi is a prominent figure in the art world. In the 1950s, he was one of the founders of the Khartoum School, a leading group of artists representing the rise of modernism in the Islamic world. Since the 1960s, his works have been exhibited at renowned institutions around the world, includingThe British Museum, London; MASP, São Paulo; Institut du Monde Arab, Paris and the Museum of Modern Art, New York. His most recent solo exhibitions include a retrospective display at the Ashmolean Museum, Oxford (2018) and Tate Modern,London (2013).

El-Salahi's works can be found in various public collections, including the National Gallery of Victoria, Sydney; The National Gallery, Berlin; BritishMuseum; Tate; Guggenheim Museum; The Art Institute of Chicago; MetropolitanMuseum of Art; The Museum of Modern Art, New York, and the SmithsonianInstitution.

El-Salahi lives in Oxford, United Kingdom.

 

The meeting of two generations

During the exhibition period, the Norwegian-Sundanese artist Ahmed Umar will show new drawings in dialogue with El-Salahi's work in the gallery's project room. El-Salahi is an important inspiration to Umar's practice.

In the exhibition Ahmed Umar is showing the work Ruqyah رُقيَة: : Invocation where he is taking the concept of Pain Relief from a traditional perspective. He is creating an installation with prayers that are believed to have remedial or healing qualities for spiritual, psychological or physical pains.

In Islam, Ruqyah is a practice performed by the prophet and approved by him. Briefly, it is to recite verses from the Quran or to pray to Allah in supplication for the purpose of curing someone’s ailment, or one’s own ailment. Ruqyah is believed to heal from a large array of pains: headaches, evil eyes, depression .. even cancer! The invocation is performed by a Muslim who is in ablution and while placing his right hand on the location of the ailment if possible, or on the subject’s forehead if not possible. The person performing the invocation and the subject must both believe with certainty that healing comes from Allah not from the person making the invocation, nor from the invocation in itself.

_

Image: Ibrahim El-Salahi, Pain Relief Drawing, 2016–2018. Pen and ink on the back of a medicine packet. 8.6 x 13 cm.© Ibrahim El-Salahi. Courtesy of Vigo Gallery. All rights reserved, ARS, NY 2022.