Pressemelding

Læner mig ømt mod natten

March 10, 2022

Utstillingen Læner mig ømt mod natten er kuratert av Amalie Vestergaard Olsen, og presenterer åtte unge kunstnere som på ulike måter arbeider med tegning. Felles for disse kunstnerne er at tegning fungerer som et redskap som åpner opp for forestillinger om en annen verden.

Utstillingstittelen er hentet fra den danske poeten Inger Christensens (1935-2009) dikt med samme navn. Her peker Christensen på det gåtefulle i verdens struktur og jeget som lener seg mot det usikre, mot fremtiden. Christensener kjent for systempoesi, dikt hvor formen er bestemt av strenge regler og systemer. Det er likevel ingenting tvungent ved innholdet og språket, derimot er diktene utvidende og perspektivrike. 

 

På samme måte er arbeidene i utstillingen Læner mig ømt mod natten svært ulike, selv om de alle jobber med tegning i en eller annen form. I denne utstillingen kan tegning derfor forstås i utvidet betydning. De utstilte verkene forholder seg til ulike former for fremmedgjøring som kan oppstå i et samfunn, hvor den enkelte ikke lenger passer inn i den allerede eksisterende leveformen, og dermed må skape sine egne alternativer. Tegning kan være en uttrykksform som oppstår når det er vanskelig å ordlegge seg.

 

Gjennom tegning belyser kunstnerne dysfunksjonelle forhold, men det eksisterer også fortellinger som med humor og oppfinnsomhet gir håp for fremtiden. Ved å arbeide i spennet mellom virkelighet og fiksjon smelter forskjellige virkelighetsoppfattelser sammen, og minner om at mennesket er i stand til å skape forandring. I likhet med Christensen beskriver kunstnerne menneskets tette bånd til naturen. Det eksisterer en fornemmelse av at noe er råttent i verdens struktur, men samtidig finnes det også en forsonende forestilling om fremtidige scenarier. Gjennom søken og undring ser kunstnerne både innover og framover, men også tilbake i historien for å finne svar på samtidsspørsmål. Her undersøker kunstnerne hvordan moderne teknologi påvirker måten man engasjerer seg i verden på. Ved å belyse både ytre og indre konflikter rettes fokus mot politiske problemstillinger som er knyttet til identitet, samt tanker om forskjellige måter å leve og arbeide på.Deltagende kunstnere: Esra Duzen, Unn Devik, Aske Thiberg, Clara Aldén, Muhammad Shahid, Oda Skaathun, Oscar Häggström og Linda Hærnes.


Den visuelle identiteten for utstillingen er utviklet av Tonje Lona Eriksen.

//

The exhibition Læner mig ømt mod natten, curated by Amalie Vestergaard Olsen, presents eight young artists with diverse approaches to the medium of drawing. Common to these artists is that drawing functions asa tool to conjure up images of another world.

 

The title of the exhibition is borrowed from Inger Christensen's (1935-2009) poem of the same name. Here, Christensen refers to the enigmatic structures of the world, and the figure of the self that leans towards the uncertain, towards the future. Christensen was known for writing systemic poetry, where form was decided through adherence to strict rules and systems. Despite this there is nothing forced in the content or language, on the contrary, the poems are expansive and rich in perspective.

 

In the same way, the works in the exhibition Læner mig ømt mot natten are decidedly different, though they all relate to drawing in one form or another. It follows that drawing must here be understood in an expanded sense.The exhibited works relate to the various forms of alienation that can reveal themselves in a society when individuals no longer fit into existing structures, and thus have to create their own alternatives. Drawing can be a form of expression that arises in response to something difficult to articulate.

 

Through drawing, the artists shed light on dysfunctional conditions, but there are also narratives of humor and ingenuity that spark hope for the future. By working in the tension between reality and fiction, varying perceptions merge and help to seed the thought that humanity is capable of effecting change. Like Christensen, the artists also describe humankind's close ties to nature. There is a feeling that something is corrupt in the structures of the world, but this coexists with a conciliatory envisioning of future scenarios. Through curiosity and wonder, the artists look both inwards and forwards, but also refer back through history to find answers to contemporary questions. Here they explore how modern technology affects the way we engage with the world. By examining both external and internal conflicts, the focus is on political issues related to identity, as well as reflections on different ways of living and working.

 

Participating artists: Esra Duzen, Unn Devik, Aske Thiberg, Clara Aldén, Muhammad Shahid, Oda Skaathun, Oscar Häggström and Linda Hærnes.

Visual identity by Tonje Lona Eriksen.