Nyhet

OPEN CALL - VERIDITAS

May 30, 2022

Veriditas - Det mystiske i kunst

Utstillingssted: Tegnerforbundet
Utstillingsperiode: Våren 2023
Kuratorgruppe: Esra Duzen, Anders Kvammen og Tanja Thorjussen
Søknadsfrist: 01. juli 2022, kl.23:59.

Veriditas er et latinsk ord som betyr vitalitet, det grønne og friske i naturen, ungdommelighet og fertilitet. Hildegard von Bingen (1098-1179) brukte ordet for å beskrive spirituell og fysisk helse, i relasjon til det åndelige i naturen. I den senere tid har det spirituelle i kunsten fått ny grobunn i samtidskunsten. Kunstnere jobber med det mystiske, magi og spirituelle som både tema og metode. Temaet er utforsket i flere utstillinger og publikasjoner internasjonalt de senere årene og nå senest med den 59de Venezia Biennalens hovedutstilling The Milk of dreams med et fokus på surrealisme, spiritualitet, urbefolkning og magi.

Pionerer innen spirituell, surrealistisk og abstrakt kunst som Hilma af Klint (1862-1944), Emma Kunz (1892-1963), Georgina Houghton (1814-1884), Leonora Carrington (1917-2011) og Ithell Colquhoun (1906-1988) har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Kunsthistorien må skrives om og et større spirituelt perspektiv undersøkes. I kjølvannet av oppdagelsen av disse pionerene som var aktive for ca. 100 år siden har vi en ny interesse for det spirituelle i kunst og en aksept for dette som tema og arbeidsmetode. Å uttrykke og å ha alternativ spirituell frihet er politisk, feministisk og samfunnskritisk. Etablerte maktstrukturer har gjennom historien slått ned på slike ytringer og portrettert disse strømningene som ondskapsfulle, useriøse, gale og hysteriske.  

Historisk, spesielt innenfor spiritualismen i forrige århundre, var tegning sentral i kommunikasjonen med de døde gjennom automatisk skriving og tegning under transe ettersom tegning som form er så direkte. Men hvordan bruker vi tegning som redskap for å uttrykke det spirituelle i dagens samfunn? Hekseri, astrologi, tarot og spirituell coaching blir mer vanlig, spres i sosiale media og tar nye former.

Vi er nysgjerrig på hvordan samtidskunstnere nå jobber med det spirituelle som tema og utgangspunkt eller inngang til sin kunst. Hvorfor er det en oppblomstring av det alternative spirituelle nå, og hvordan utfolder dette seg i kunsten? Er det spirituelle forbundet med vårt forhold til jorda og anthropocene? Uttrykker det et ønske om å frigjøre oss fra et patriarkalsk og monoteistisk samfunn?

I tillegg til tegning er vi åpen for mixed og andre media inkludert performance som relaterer til tegning og tematikken.

Vi håper at dette kan bli en utstilling som reflekterer og utforsker det spirituelle i samtidskunsten. 

_

Søknad for open call sendes inn via Tegneforbundets søknadsportal.

Søknadsfrist er 1. juli 2022, kl.23:59.

Søknader vil bli vurdert i juli 2022. 

 

Søknaden skal inneholde:

Prosjektbeskrivelse (maks 2000 tegn med mellomrom), bildemateriale (maks. 5 stk) og CV.

GÅ TIL SØKNADSPORTALEN

 //

Veriditas - the mystical in art

Venue: Tegnerforbundet
Exhibition period: Spring 2023
Group of curators: Esra Duzen, Anders Kvammen and Tanja Thorjussen
Application Deadline: 1 July 2022, 23:59.

Veriditas is a word originating from Latin translated as greenness, fresh green color of plants, vegetation and youthful vigor. It is associated with Hildegard von Bingen (1098-1179) who used the word to describe spiritual and physical health in relation to the spiritual in nature. For the past years we have experienced a new growth in the spiritual in art. Artists are working with the mystical, magical and spiritual as both theme and method. The theme has been explored in many exhibitions and publications internationally and lately with the 59th Venice Biennale main exhibition The Milk of Dreams with a focus on surrealism and magic.

Pioneers within spiritual, surrealistic and abstract art, such as Hilma af Klint (1862-1944), Emma Kunz (1892-1963), Georgina Houghton (1814-1884), Leonora Carrington (1917-2011) and Ithell Colquhoun (1906-1988) have finally received great international recognition. The history of art must be rewritten, and a greater spiritual perspective explored. In the wake of the renewed interests of overlooked pioneers which were active ca. 100 years ago, we have a new interest of the spiritual in art and an acceptance of this as a theme and work method. To express and have an alternative spiritual freedom is political, feminist and critical of the society. Established power structures have throughout history suppressed these movements and portrayed these expressions as evil, crazy, hysterical and nonsense. 

Historically, especially in the Spiritualist movement of the last century, drawing was central to explorations with automatic writing and drawing in trance as it was such a direct form of expression, but how is drawing used as a tool to express spirituality in contemporary art today? Witchcraft, astrology, tarot and spiritual life coaching are becoming more mainstream and are spread in social media taking on new forms.

We are curious to see how contemporary artists now use the spiritual as theme and entry-point into their works. Why do we see a new blossoming of the spiritual now, and how does this unfold in the arts? Is the spiritual related to our relationship to earth and the fear of the anthropocene? Does it express a need to free ourself from the patriarchal top-down monotheistic religions towards an earth centered spirituality?

In addition to drawings, we are open to mixed and other media including performance which relate to drawing and the theme in some way or form.

We hope that this exhibition can reflect on and explore the spiritual in art today, and if this theme resonates with you, we invite you to apply.

 

_

The application for the open call must be submitted via Tegnerforbundet's application portal.

Application deadline is 1. July 2022, 23:59.

The curatorial group will evaluate the submitted proposals in July 2022.

The application must contain: Project description (max. 2000 characters with spaces), image material (max.5 images), and CV.

GO TO THE APPLICATION PORTAL