Aktuelle saker

NBKs landsmøte 2023

13.6.2023

Skrevet av Tanja Thorjussen, styreleder i Tegnerforbundet

7.-8. juni arrangerte NBK landsmøtet i Asker. I år hadde Tegnerforbundet åtte delegater på landsmøte og i tillegg til undertegnede deltok Astrid Mørland, Sissel Horndal, Solveig Bergene, Marianne Darlén Solhaugstrand, Hedvig Lien Rytter, Laila Labba og Rannveig Mietinen.
 
Jeg er veldig takknemlig for at disse syv medlemmene, som representerte hele landet, fra Finnmark i nord til Agder i sør, hadde mulighet til å reise til Asker og engasjere seg i fagpolitikk på denne måten. Blant annet stemte vi over NBKs nye handlingsprogram som hadde vesentlige positive forandringer mht. kunstnerøkonomien, og som jeg vil trekke frem her i medlemsbrevet.

NBK har i lengre tid jobbet målrettet for å styrke utstillingsøkonomien, men nå har handlingsprogrammet fått et spisset søkelys på den fasetterte kunstnerøkonomien. Blant annet vil det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide veiledende satser for forskjellige typer arbeid som vi kunstnere utfører.

Her er utdrag fra Handlingsplanen, som dere også kan lese i sin helhet her under dagsorden og sakspapirer.

1. Utstillingsøkonomi
For å oppnå NBK sin fagpolitiske hovedmålsetting om å bedre medlemmenes inntekts- og arbeidsvilkår, skal NBK fokusere på følgende tiltak:
● Å revidere og modernisere utstillingsvederlagsavtalen mellom NBK og staten
● At alle offentlig finansierte institusjoner som viser billedkunst skal være forpliktet av
utstillingsvederlagsavtalen uavhengig av om støtten er statlig, kommunal eller
fylkeskommunal
● Innføring av utstillingshonorar ved samtlige visningssteder som mottar varige
offentlige tilskudd.
● NBK oppretter en arbeidsgruppe som skal utarbeide en konkret og transparent
modell for hvordan utstillingshonoraret skal beregnes, med anbefalte satser.
● Å etablere veiledende/anbefalte minstesatser og å tilby konkret veiledning om
honorering for ulike typer kunstnerisk relaterte oppdrag.
● For at kunstnere skal motta rimelig betaling for sitt arbeid ønsker NBK å inngå
forpliktende kollektive avtaler for kunstnerne, samt å tilby konkret veiledning om
honorering. 

Grunnorganisasjonene med visningssted vil dermed gå sammen om å utarbeide en modell for honorar og veiledende satser.

I flere år har NBK ment at pga konkurranseloven så kunne vi ikke utarbeide veiledende satser. Da TF laget veiledende satser for illustrasjon og tegneserie i 2021 hadde vi flere diskusjoner i Tegnerforbundet, og med NBK, om dette var mulig. Vi vet nå hvor viktig det var å lansere disse, og hvor store ringvirkninger det har hatt for feltet.

Vi kunstnere MÅ kunne navigere oss ut fra noe mht satser for arbeid og det må settes realistiske budsjetter for arbeidet. Det er på høy tid at vi snakker om, og utarbeider gode veiledende satser for arbeid vi kunstnere utfører og jeg er veldig glad for at dette er så tydelig formulert i handlingsprogrammet. Vi gleder oss til å være med i denne arbeidsgruppen med de andre fagorganisasjonene med visningssted!

Dagen etter NBK landsmøte ble kunstnermeldingen lansert av kulturminister Anette Trettebergstuen på Kunstnernes Hus. Her understreket hun tydelig viktigheten av en styrket kunstnerøkonomi! 

Bilde: Bak fra venstre: Astrid Mørland, Sissel Horndal, Solveig Bergene, Marianne Darlen Solhaugstrand.Foran fra venstre: Hedvig Lien Rytter, Tanja Thorjussen , Laila Labba, Rannveig Mietinen.

NBKs landsmøte 2023